Q-SYSTEMS

ÐÀÁÎÒÀ È ÎÁÓ×ÅÍÈÅ => Îáó÷åíèå => : dsimeonov 06/10/2004, 13:23

: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: dsimeonov 06/10/2004, 13:23
ÌÎëÿ ñïîäåëåòå âàøèòå âïå÷àòëåíèÿ îò êóðñîâå çà îáó÷åíèå íà âîäåùè îäèòîðè, îðãàíèçèðàíè îò ðàçëè÷íè îðãàíèçàöèè. Ïðåäñòîè ìè òàêîâà îáó÷åíèå è èñêàì äà íàïðàâÿ ïðåöåíêà îò âàøèòå ìíåíèÿ.

Ãëàñ íàðîäåí - ãëàñ áîæè
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: iva 10/10/2004, 08:46
Äîñåãà íå ñúì ÷óâàëà çà îáó÷åíèå íà âîäåùè îäèòîðè - íà âúòðåøíè  - äà, íî íà âîäåùè - íå. Êóðñîâåòå ñà çà âúòðåøíè îäèòîðè è òðÿáâà äà èìà íÿêîëêî âúâ ôèðìàòà, çà äà ìîæå äà ñå ñìåíÿò è êîãàòî ñå ïðàâè îäèò ñå èçáèðà åäèí îò òÿõ çà âîäåù.
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: dsimeonov 11/10/2004, 09:16
èìà. èìà- TUV Rheinland bg íàïðèìåð...
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: iva 20/10/2004, 19:32
äà áå, âÿðíî ÷å èìàëî, àìà êîé äà ïîãëåäíå...ìîæå è àç äà ñè ïîìèñëÿ çà åäèí òàêúâ êóðñ ïî - íàòàòúê
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: Àíîíèìåí 21/10/2004, 07:35
õàéäå çàåäíî òîãàâà. Ìîæå è äà íå å â TUV..
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: iva 24/10/2004, 15:43
àç ùå ñè ãî âêëþ÷à â ïðîãðàìàòà êàòî çàÿâêà çà îáó÷åíèå çà 2005-òà. Òàêà ÷å àêî ìîæåø äà ÷àêàø äî äîãîäèíà ïðåç ïðîëåòòà íÿìàì íèùî ïðîòèâ.
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: p.venkov 29/12/2004, 16:36
Ïîòúðñåòå Êþ Åé Ñè ìèñëÿ, ÷å èìà òàêúâ êóðñ, à ïðåïîäàâàòåëèòå ñà ñòðàõîòíè .
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: Sartorius 29/12/2004, 17:36
Ìèñëÿ, ÷å òàì ïðîâåæäàò êóðñ çà Âúòðåøíè îäèòîðè, à òóê ñòàâà âúïðîñ çà âîäåùè
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: promark 12/01/2005, 17:40
Moga da kaja samo che edni ot naj-dobre strukturiranite i naistina mnogo polezni kursove za vodeshti oditori sa na BVQI.
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: NelliTodorova 26/01/2005, 13:05
Kurs za vode6ti oditori njama. Vode6t oditor e samo  kato terminologija. Vode6t oditor se nazna4ava samo pri provegdane na oditi vav dadena institucija. Toi sa6to trjabva da ima sertifikat za vatre6en oditor. Toi otgovarja za ostanalite oditori ot grupata. Izgotvja vaprosnika za odita, plana na odita i sled tova priklu4va odita obob6tavaiki ot4etie za provedenija odit. Saglasuva koregira6tite deistvija i sledi za srokovete za izpalnenie.
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: Sartorius 31/01/2005, 18:04
stava vapros za LEAD AuDITOR (lead auditor - IRCA), struva mi se
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: Karolina 09/03/2005, 11:48
Toku sto razglejdah www.nab-bas.bg - BG slujba po akreditatzia, kadeto ima podrobni dokumenti kak mojech da stanech tehen vodest oditor i kakvo ozna4ava tova.
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: chloe 11/03/2005, 09:28
LEAD AuDITOR (lead auditor - IRCA) - LRQA ïðåäëàãàò îáó÷åíèÿ ñúùî
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: bobbyvl 24/06/2005, 21:00
Íàé-ãîëåìèÿò öåíòúð â Áúëãàðèÿ çà îáó÷åíèå íà âîäåùè îäèòîðè å òîçè íà ìóäè - ðåãèñòðèðàí å êúì IRCA è ïðåäëàãàò öåëîãîäèøíî òîï êóðñîâå çà âîäåùè îäèòîðè ïî âñè÷êè ñòàíäàðòè - ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2002, BS 7799-2:2002, HACCP, BRC, EurepGAP, IFS, COCERAL,
Âîäÿò âñè÷êî íà áúëãàðñêè ñ ìåæäóíàðîäíî ðåãèñòðèðàíè ïðåïîäàâàòåëè
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: adi 11/07/2005, 16:18
Ne gi slushajte!!! Moody sa go udarili na pecalbarstvo - kursovete im vece ne sa tova, koeto biaha
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: Katya 12/07/2005, 21:33
naj-dobre Llojd's
poznavam i drugi, povjarvajte mi
http://www.lrqa.bg
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: Katya 12/07/2005, 21:35
za nelli todorova
"Kurs za vode6ti oditori njama. Vode6t oditor e samo kato terminologija. Vode6t oditor se nazna4ava samo pri provegdane na oditi vav dadena institucija. Toi sa6to trjabva da ima sertifikat za vatre6en oditor. Toi otgovarja za ostanalite oditori ot grupata. Izgotvja vaprosnika za odita, plana na odita i sled tova priklu4va odita obob6tavaiki ot4etie za provedenija odit. Saglasuva koregira6tite deistvija i sledi za srokovete za izpalnenie."
a slu4ajno da pravite razlika m/u dvete kvalifikacii i izob6to imate li takava
pro4etet si pone standarta za oditi - tam razlikata e jasna
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: Katya 12/07/2005, 21:41
naj-dobre Llojd's
poznavam i drugi, povjarvajte mi
http://www.lrqa.bg
: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
: Àíîíèìåí 15/09/2005, 16:09
Ñèëíî ïðåïîðú÷âàì êóðñà çà âîäåùè îäèòîðè íà Ìóäè. Îñîáåíî àêî å âîäåí îò ã-í Èâàí Ñàâîâ.
Êóðñà å ôåíîìåíàëåí.

Âàëüî