Q-SYSTEMS

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ => Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî => : Àíîíèìåí 14/06/2007, 13:28

: ISO/FDIS 10019:2004
: Àíîíèìåí 14/06/2007, 13:28
ISO/FDIS 10019:2004 - Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services - Íÿêîé èìà ëè òîçè ñòàíäàðò ?
: ISO/FDIS 10019:2004
: Àíîíèìåí 14/06/2007, 14:26
Àìè äà... Ïðåäïîëàãàì ìíîãî îò íàñ ãî èìàò.
: ISO/FDIS 10019:2004
: Àíîíèìåí 18/06/2007, 13:47
xa xa xa samo toi go niama