Q-SYSTEMS

АКРЕДИТАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ => Сертификация на продукти и технически надзор => Темата е започната от: roza в 22/05/2007, 18:16

Титла: СПО - разрешително
Публикувано от: roza в 22/05/2007, 18:16
По кой нормативен документ се издава разрешително за поддръжка и ремонт на собствените СПО. Търся списък с необходимия комплект документи , включително и формата на заявлението за разрешително.
Титла: СПО - разрешително
Публикувано от: dimbodi в 23/05/2007, 08:09
Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения. http://www.paragraf22.com/pravo/naredbi/52288.html
Глава четвърта.
Титла: СПО - разрешително
Публикувано от: roza в 23/05/2007, 15:27
Благодаря, dimbodi!
Аз тази сутрин намерих глава 4-та в наредбата.
Всъщност търсех :
"б) инструкции за работа за извършване на поддържане, ремонтиране и/или преустройване на повдигателни съоръжения, съдържащи реда за осъществяване на дейността, контрола за спазване на изискванията на проектите, технологичната документация и наредбата; "
защото от инспекцията ни искат и процедурите :Закупуване, Входящ контрол, СНИ и Обучение.
Което ми се стори странно да давам копия на не знам кой си от процедурите ни. Според  мен е достатъчно да са в списък че ги имаме.
Титла: СПО - разрешително
Публикувано от: dimbodi в 23/05/2007, 16:10
Вашето нали е само поддръжка и ремонт, а не техически надзор на СПО. За технически надзор изискват система за управление по ИСО 17020, но когато е лиценз само за поддържане и ремонт, не би трябвало. Но ако става въпрос за ДАМТХ-София, не се учудвам. Там са големи дяволи.
А тези инструкции трябва вие да си ги напишете. Описание на извършваните действия,както и критериите за приемане на показателите за контрол.
Проверява се за наличие на пукнатини не по-големи от 0,5 мм. чрез шублер 0-150/0,1 и т.н.
Титла: СПО - разрешително
Публикувано от: exar в 23/05/2007, 20:17
ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ
Чл. 36. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; предишен текст на чл. 36, изм., бр. 45, изм. бр. 95/2005 г.) Дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност се извършват от лица, които са вписани в регистъра на лицата, извършващи такава дейност, и са получили удостоверение за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".
(2) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Удостоверение по ал. 1 се издава на лица, които:
1. са регистрирани по Търговския закон;
2. разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за извършване на дейността;
3. притежават материално-технически условия и средства за извършване на дейността;
4. разполагат с необходимите за дейността нормативни актове, български стандарти и инструкции за работа.
(3) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Лицата по ал. 2 трябва да отговарят и на допълнителни изисквания, определени в наредбите по чл. 31, съобразно вида на съоръженията с повишена опасност, които ще поддържат, ремонтират или преустройват.
(4) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Съответствието на лицата с изискванията по ал. 2, т. 1 и 2 се удостоверява със:
1. съдебно удостоверение за актуално състояние;
2. документи за образование, квалификация и/или правоспособност и трудови договори на персонала.
(5) (Нова, ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Инспекторите от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" извършват проверка на документите по ал. 4 и проверяват на място наличието на изискванията по ал. 2, т. 3 и 4 и ал.
3. При проверката на място инспекторите имат право на достъп в помещенията, в които ще се извършва дейността, и да изискват писмени и устни обяснения от персонала на лицето, кандидатстващо за регистрация.
(6) (Нова, ДВ, бр. 45, изм. бр. 95/ 2005 г.) Когато лицето отговаря на изискванията по ал. 2 и 3, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" вписват лицето в регистъра по ал. 1 и му издават удостоверение за вписване, а когато лицето не отговаря на изискванията - мотивирано отказват регистрацията.
(7) (изм. ДВ бр. 30/2006г.) Отказите на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да регистрира лицата и отказите на оправомощените длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Титла: СПО - разрешително
Публикувано от: roza в 28/05/2007, 17:56
Не става дума за надзор - вече избраха лицензирана фирма за това. Но за другото нито има наблизо такава фирма,  а и по-бързо ще си го правим сами , както и досега. Димбоди , не става дума за София , но всички са еднакви в системата.
Exar, благодаря - знам го , а и е цитиран този член от закона и в наредбата.
Вече работят колегите по Инструкциите.
Титла: СПО - разрешително
Публикувано от: heatseeker в 31/07/2007, 14:05
Роза лицензираните  фирми за надзор на асансьори са няколко .
Титла: СПО - разрешително
Публикувано от: roza в 31/07/2007, 17:40
Че къде съм казала че имаме асансьори?
Титла: СПО - разрешително
Публикувано от: heatseeker в 01/08/2007, 14:55
Извинявам се.Прочетох повдигателни съоръжения и без да мисля реших ,че става въпрос за асансьори.
Титла: СПО - разрешително
Публикувано от: roza в 01/08/2007, 17:50
Няма нищо. Имаме кранове и парни котли.
Титла: Re:СПО - разрешително
Публикувано от: zlatilov в 06/02/2015, 15:00
някой маже ли да даде някоя сламка относно процедурите за лиценз за поддръжка на  спо
благодаря