Q-SYSTEMS

ÀÊÐÅÄÈÒÀÖÈß, ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß, ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈß => Ñåðòèôèêàöèÿ íà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå => : joiv57 24/04/2004, 16:53

: svetovna statistika za sertificiranite firmi
: joiv57 24/04/2004, 16:53
Spesno se nujdaya ot aktualna statistika
: svetovna statistika za sertificiranite firmi
: petko 26/04/2004, 19:53
svetovna statistika za sertificiranite firmi
Taka kakto si go formuliral samniavam se che ste namerish nesto.
Az i v ramkite na BG se samniavam che ima pulna takava.
: svetovna statistika za sertificiranite firmi
: Àíîíèìåí 18/05/2004, 08:35
Çàùî íå ïîãëåäíåø íà àäðåñ:
http://www.club9000.org/
Ïîíå çà BG ôèðìè ìîæå äà òè ñâúðøè äîáðà ðàáîòà
: svetovna statistika za sertificiranite firmi
: Àíîíèìåí 19/05/2004, 13:36
Ñâåòîâíàòà ñòàòèñòèêà çà ÑÓÊ è ÑÓÎÑ å íà ñàéòà íà Ìåæäóíàðîäíàòà îðãàíèçàöèÿ ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ - www.iso.ch.
Íàäÿâàì ñå äà ñúì ïîëåçåí.
: svetovna statistika za sertificiranite firmi
: ZHIVKO 14/07/2004, 10:04
ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ ÍÀÌÅÐÈ ÈÍÔÎ ÇÀ ÑÅÐÒÈÔ ÔÈÐÌÈ Â ÁÃ ÍÀ ÑÀÈÒÎÂÅÒÅ ÍÀ BVQI I LOYD
: svetovna statistika za sertificiranite firmi
: chloe 15/07/2004, 12:18
a koi e saita na BG ofis na LLoyds ? razbrah 4e e praven takyvm, no ne go namerih
: Re: svetovna statistika za sertificiranite firmi
: the_chosen_one 24/12/2008, 15:36
Za statistika ako stava suma ima dokument ISO Survey - pravi se vsiaka godina. BDS vaznameriavat da go razprostraniavat bezplatno.
: Re: svetovna statistika za sertificiranite firmi
: anla 28/12/2008, 00:04
Àìà êàêâî ñòàâà òóê?  ??? ??? ??? Ãîâîðèì çà âîäåùè îäèòîðè, îäèòîðè, êîíñóëòàíòè- õîðà, êîèòî áè òðÿáâàëî äà ðàçðàáîòâàò è ïðåãëåæäàò äîêóìåíòàöèÿ. À ÷ëåíîâåòå íà ôîðóìà âå÷å ìàñîâî ïèøàò íà øëüîêàâèöà ??? ??? ??? Íÿìà ëè êîé äà ñå íàìåñè?
"Îîî íåðàçóìíè þðäå ïîðàäè ÷òî ñå ñðàìèø äà ñå íàðå÷åø áîëãàðèí" !!! èëè ìîæå áè íå ñè ñè êèðèëèçèðàë êîìïà?
: Re: svetovna statistika za sertificiranite firmi
: expert_1 03/01/2009, 23:43
Ïðèâåòè çà âñè÷êè,
[
b]Íîâà ãîäèíà - íîâ êúñìåò, íîâè óñïåõè è ìíîãî ëþáîâ (êúì áëèæíèÿ, êúì ðàáîòàòà, êúì ïðèðîäàòà, êúì ....âñè÷êè è âñè÷êî)[/b]
[/color]
Ñúæàëÿâàì - ïîæåëàíèÿòà òðÿáâàøå äà ñà íà äðóãî ìÿñòî, àìà êúäåòî è äà ñà, ñà îò ñúðöå.
Èñêà ìè ñå äà äîïúëíÿ - ISO Survey íå å äîêóìåò. Òîâà å ÷àñò îò äåéíîñòòà íà ISO, ñâúðçàíà ñ äàííè çà ïðèëàãàíåòî íà ñòàíäàðòèòå (è ïî-ñïåöèàëíî ñòàíäàðòèòå çà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå). Äàííèòå ñå ñúáðàò îò îòäåëíèòå ñòðàíè ÷ðåç îðãàíèçàöèèòå ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ.
Ó íàñ òåçè äàííè âèíàãè ñà íåèñòèíñêè. Çàùî? Àìè çàùîòî ñåðòèôèêàöèîííèòå îðãàíèçàöèè íå æåëàÿò äà èçïúëíÿâàò èçèêâàíèÿòà íà ñòàíäàðòà 17021 - äà ïîääúðæàò îáùîäîñòúïåí ðåãèñòúð íà ñåðòèôèöèðàíèòå îðãàíèçàöèè. È òî â ïîäîáíîñòè - ïî âèäîâå ôèðìè, ïî áðîé íà ôèëèàëèòå, ïî êîé ñòàíäàðò çà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå è ò.í.
Êëóá 9000 îáîáùàâà òîâà, êîåòî ñà ìó ïîäàëè, íî òîâà íå å öÿëàòà èíôîðìàöèÿ.