Q-SYSTEMS

ÈÇÂÚÍ ÒÅÌÈÒÅ => Âñÿêàêâè => : dimbodi 04/10/2006, 11:58

: Ñïåøíî ISO/IEC 17020
: dimbodi 04/10/2006, 11:58
Àêî íÿêîé ãî èìà, ùå ìó áúäà áëàãîäàðåí àêî ìè ãî ïðàòè íà dimbodi@mail.bg.
Ïðåäâàðèòåëíî Áëàãîäàðÿ.
: Ñïåøíî ISO/IEC 17020
: keres 04/10/2006, 21:40
Ïðîáâàé èç ðóñêèòå ñàéòîâå, îêàçà ñå ÷å òàì èìà âñè÷êî... íàñêîðî ñè íàìåðèõ 10006 è ñåãà ñúì åäèí äîâîëåí ÷îâåê!