Q-SYSTEMS

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ => Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî => : ivan 29/01/2006, 12:54

: Quality Management Systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education
: ivan 29/01/2006, 12:54
Òðÿáâà ìè ïðåâîä íà ISO 9001:2000
Íå ãè ðàçáèðàì ìíîãî, íî ìèñëÿ ÷å å çà ïðèëîæåíèåòî íà ñòàíäàðòà â îáðàçîâàíèåòî.
Áëàãîäàðÿ ïðåäâàðèòåëíî!
: Quality Management Systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education
: Katya 29/01/2006, 21:23
Óòî÷íè êàêâî èìàø ïðåä âèä êàòî êàçâàø ïðåâîä - íà áã èëè ðàçÿñåíèå íà òåðìèíèòå. Ïîâÿðâàé ìè - ðàçëèêàòà å îãðîìíà
: Quality Management Systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education
: Àíîíèìåí 30/01/2006, 14:22
Quality Management Systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education

Ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà êà÷åòâîòî - Óêàçàíèå çà ïðèëàãàíå íà ISO 9001:2000 â îáðàçîâàíèåòî - Òîâà ëè ñå òúðñè?
: Quality Management Systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education
: Katya 04/02/2006, 22:01
çà Àíîíèìåí
èçïðàòåòå ãî è íà ìåí, àêî ìîæå
: Re: Quality Management Systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education
: keres 10/03/2008, 10:14
Quality Management Systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education

Êàêâî ñå îêàçà âñúùíîñò, íÿêîé ðàçïîëàãà ëè ñ íåãî?